Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Federalno tužilaštvo
Federacije Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Podnošenje pritužbi

S obzirom da glavni federalni tužilac ima prava nadzora nad radom kantonalnih tužilaštava u cilju garantovanja zakonitosti i efikasnoti postupaka, kantonalna tužilaštva su obavezna da na zahtjev glavnog federalnog tužioca dostave izvještaje o predmetima sa detaljnim opisom preduzetih mjera. Pravo nadzora nad radom kantonalnih tužilaštava obuhvata i pravo glavnog federalnog tužioca da kantonalnim tužilaštvima kao podređenim može davati opšta ili pojedinačna obavezna uputstva u svim situacijama kada glavni federalni tužilac posumnja da kantonalna tužilaštva nisu primijenila ili su nepravilno primijenila Krivični zakon Federacije BiH ili da se gonjenje krivičnih djela ne može efikasno sprovesti u nadležnosti kantonalnog tužilaštva (član 9 i član 20 Zakona o Federalnom tužilaštvu FBiH).

Najčešći način dobijanja informacija o radu kantonalnih tužilašatva predstavljaju obraćanja građana ili institucija glavnom federalnom tužiocu, u kojima se podnose pritužbe na rad i odluku određenog kantonalnog tužilaštva u konkretnom krivičnom predmetu, u smislu da je nepravilno primjenjen Krivični zakon Federacije BIH. 

Tim povodom, glavni federalni tužilac u pravilu provjerava osnovanost pritužbe pribavljanjem izvještaja i/ili konkretnog krivičnog predmeta od određenog kantonalnog tužilaštva radi vršenja uvida, nakon čega, ako ocijeni da je pritužba osnovana, daje obavezne pojedinačne upute o mjerama i aktivnostima koje je potrebno preduzeti u cilju donošenja pravilne i zakonite odluke u tom predmetu.

 

  


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh